Algemene adviesvoorwaarden
Algemene adviesvoorwaarden

Voor zover niet in het advies vermeld, gelden voor de toe te passen producten de op te brengen laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven in de meest recente technische documentatiebladen. Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkzaamheden en systemen dient de verwerker de nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die KEIM Nederland bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Vanaf het indienen van de offerte en/of de gunning van het werk, wordt het applicatie-/schildersbedrijf geacht in te stemmen met dit advies en in staat te zijn de omschreven werkzaamheden uit te voeren. De aanvang van de werkzaamheden dient plaats te vinden binnen een jaar na datum van uitgifte van dit advies. In hoeverre dit advies ook na overschrijding van die periode van toepassing kan zijn, zal in overleg met de samensteller van dit advies moeten worden beoordeeld.                   

Aanbevelingen worden gedaan voor de opdrachtgever/adviesaanvrager in het kader van duurzaamheid, oprekken van onderhoudsintervallen of om aandacht op gebreken te vestigen. In hoeverre aanbevelingen overgenomen dienen te worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dient afgestemd te worden met de opdrachtgever/adviesaanvrager. Voor gebreken die ontstaan door het niet opvolgen van aanbevelingen, kan KEIM Nederland bv niet aansprakelijk worden gesteld.    

Bij geconstateerde gebreken in verflagen, stukwerk en gevelisolatie:  

Dit advies is gebaseerd op de inspectieresultaten van steekproeven. Op basis daarvan is er vastgesteld dat er deels sprake is van intacte, goed hechtende verflagen, stukwerk en/of gevelisolatie en deels van ondeugdelijke verflagen, stukwerk en/of gevelisolatie die verwijderd moeten worden. Het is op basis van deze beperkte inspectie niet mogelijk om exact de kwaliteit van de gebreken vast te stellen. Daar waar in dit advies is omschreven dat ondeugdelijke verflagen, stukwerk en/of gevelisolatie moeten worden verwijderd, zal het uitvoerend bedrijf zelf moeten vaststellen hoeveel procent van de aanwezige verflagen, stukwerk en/of gevelisolatie verwijderd moet worden.